Customer Terms and Conditions
ยินดีต้อนรับสู่ Guide RTU !
ขอขอบคุณที่ท่านสนใจบริการของเรา บริการนี้จัดหาโดย ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชธานี ("Information Technology Development Center")
บริการของเราเน้นการสนับสนุนด้านวิชาการและเผนแพร่ข้อมูลแนะแนวการศึกษาต่อในปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก พร้อมด้วยระบบประชาสัมพันธ์ข่าวสาร การเผยแพร่องค์ความรู้ สื่อการเรียนการสอน การจัดอบรม ทั้งในรูปแบบ Online ผ่านเครือข่ายเครือข่ายอินเตอร์เน็ต พร้อมด้วยกำหนดการอบรมในหัวข้อที่น่าสนใจ ซึ่งการใช้บริการของเราถือเป็นการยอมรับข้อกำหนดนี้ โปรดอ่านอย่างละเอียด
เราใช้ข้อมูลของคุณเพื่ออะไร ?
• ข้อมูลผู้สมัคร ถือเป็นการยืนยันตัวตน (ในที่นี้ขอเรียกลักษณธดังกล่าวว่า "สิทธิการใช้งาน" หรือ "สิทธิ") โดยเราได้เก็บรวบรวมข้อมูลของคุณเมื่อคุณลงทะเบียนใช้งานเว็บไซต์ของเรา, และหลังจากที่ผู้ใช้งานได้รับสิทธิการเข้าใช้งาน ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานในบริการของ อธิเช่น การสอบถามข้อสงสัยในหัวข้อต่างๆ การเข้าใช้งานสื่อการเรียนรู้ที่ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ กำลังดำเนินการพัฒนาทั้งในส่วนของระบบ และบทเรียน เพื่อใช้ผู้ใช้งานได้รับสิทธิในการทดสอบ การสอบวัดผล และการประเมินในรูปแบบต่างๆ ที่จะมีขึ้นต่อไปในอนาคตอย่างสมบูรณ์

อย่างไรก็ตามคุณอาจเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราแบบไม่ระบุตัวตนได้

• เพื่อปรับเปลี่ยนประสบการณ์ของคุณ ผู้ใช้งานสามารถใช้สิทธิการเข้าใช้งาน โหวด หรือ ประเมินการให้บริการหรือกิจกรรมต่างๆ โดยเราจะมีการจัดเก็บข้อมูลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ มาดำเนินการวิเคราะห์และสรุปผล เพื่อนำผลสรุปดังกล่าวมาช่วยในการบริหารจัดการและปรับปรุงคุณสมบัติต่างๆ ให้เหมาะสมและตรงตามความต้องการ

(ข้อมูลของคุณช่วยให้เราสามารถตอบสนองความต้องการของคุณได้ดียิ่งขึ้น)

• เพื่อเป็นช่องทางในการส่งข้อมูลข่าวสารของทางมหาวิทยาลัย เช่น ข่าวการรับสมัครเพื่อศึกษาต่อ ในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับความรู้พื้นฐาน สถานภาพทางด้านการเงิน และตรงตามความต้องการในตลาดแรงงานที่จะส่งผลให้ ผู้ที่เข้าศึกษาต่อประสบความสำเร็จ

(ข้อมูลของคุณช่วยให้เราสามารถพยากรณ์สถานะการณ์สำหรับการศึกษาต่อได้ดียิ่งขึ้น)

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว
• เราอาจแก้ไขนโยบายนี้ได้ หากเราเห็นว่าการแก้ไขนั้นมีผลสำคัญต่อวิธีที่เราใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณ เราจะแจ้งให้คุณทราบโดยการประกาศให้เห็นเด่นชัดบนหน้าเว็บไซต์ของเรา และคุณยอมรับว่าการประกาศเช่นนั้นเพียงพอที่จะถือว่าเราได้แจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงแล้ว
• คุณยอมรับว่าหากคุณยังคงใช้บริการของเราต่อไปหลังจากการแก้ไขจะถือว่าคุณได้ยอมรับและยินยอมที่จะถูกผูกมัดโดยนโยบายที่เปลี่ยนแปลงแล้ว
คำถามเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว
• หากคุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา โปรดส่งอีเมล worapod@rtu.ac.th หรือติดต่อตามข้อมูลที่แจ้งไว้บนเว็บไซต์
ข้อตกลงและเงื่อนไข
• โปรดอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้งาน ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ และข้อจำกัดในการรับผิดที่มีผลต่อการใช้งานเว็บไซต์และบริการ