บริการของเรา | Services

สื่อการเรียนรู้ | learning Media

Cross Page is System Built for All Human to Share
สวัสดีครับ ผมอาจารย์วรพจน์ ฉายจรุง สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท ด้านการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย New Media และสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ด้านการพัฒนาระบบผ่านเครือข่าย Web Application ได้จัดทำสื่อการเรียนรู้ และตัวอย่างการพัฒนาระบบ สื่อภาพยนตร์ สื่อแอนนิเมชั่น และความรู้อื่นๆ ด้าน IT เพื่อให้มวลมนุษย์ที่สนใจได้เรียนรู้อย่างไม่หยุดยั้ง และเพื่อให้ความรู้ที่ผมมีได้กระจายสู่ชุมชนและสาธารณะชน เพื่อให้ความรู้นั้นอยู่อย่างเป็นอำมตะ ดังคำกล่าวว่า "ถึงแม้ผมจะตาย แต่สื่อ online ยังคงอยู่" ขอให้ทุกคนได้ใช้สื่อดังกล่าวอย่างถูกต้อง และข้อให้นำความรู้ที่ได้ออกเผยแพร่ต่อไป เพื่อให้ลูกหลานมีองค์ความรู้มากมายและใช้สร้างสรรค์ต่อได้ในอนาคต

Click Here

ระบบสารสนเทศ | Information System

ผมได้ดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศที่เน้นการจัดเก็บข้อมูลจำนวนมาก เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และสรุปเพื่อช่วยในการตัดสินใจในด้านต่างๆ มากมาย โดยส่วนใหญ่จะเป็นระบบที่ใช้งานผ่านเครือข่ายเครือข่าย Internet และอยู่ในรูปแบบ Website โดยเทคโนโลยีที่ผมพัฒนามากกว่า 15 ปี คือ PHP, Vb.NET , ASP.NET เป็นต้น

Click Here

ทิศทางในการศึกษาและพัฒนา | Direction

ผมมีความต้องการรวบรวมทีมงานนักคิด นักพัฒนาและสมาชิกที่ชื่นชอบในการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสร้างสรรค์ นวัฒกรรมด้านการศึกษา ด้านการบริหารจัดการ ร่วมไปถึงการพัฒนาเพื่อสังคม เช่น การสร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ถึงศาสตร์ต่างๆ โดยไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย เพื่อให้ผู้ที่ขาดแคลนได้รับประโยชน์จากการศึกษามากที่สุด

Join us

ประสบการณ์ | Explore

ความชำนาญ > วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาระบบจัดการฐานข้อมูลผ่านเครือข่ายผ่านเครือข่ายฯ , คอมพิวเตอร์กราฟฟิก , Animation 2D, 3D และงานผลิตสื่อภาพยนตร์โทรทัศน์
คติประจำตัว จะเป็นคนได้อย่างไรถ้าไม่ทำให้โลกนี้ดีขึ้นกว่าเดิม

More details

แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม | Learn More

    แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ กับอาจารย์วรพจน์ ฉายจรุง (ฟรี)
    Learn more about information technology with Prof.Worapod Chayjarung through online learning materials.