ทักษะการใช้ซอร์ฟแวร์คอมพิวเตอร์

เนื้อหาย่อย 4 รายการ ≡


เพื่อศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างการทำงาน คุณสมบัติ ประโยชน์และความต้องการระบบสารสนเทศ เทคโนโลยีการสื่อสาร ระบบจัดการข้อมูลที่มีบทบาทและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรทางธุรกิจ
อาจารย์กฤติเดช ฉายจรุง
https://www.youtube.com/user/joddongpo
https://youtu.be/DzYIf2y_SRI
https://www.youtube.com/channel/UCDr56kr4iAxHhTCKUByyErw

รายละเอียด


บทที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับซอฟแวร์คอมพิวเตอร์
1.1 ความหมาย และความสำคัญของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ซอร์ฟแวร์) และโปรแกรมประยุกต์ (ซอร์ฟแวร์ประยุกต์)
1.2 คุณสมบัติของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ซอร์ฟแวร์) และโปรแกรมประยุกต์ (ซอร์ฟแวร์ประยุกต์)

 

บทที่ 2 การประยุกต์ใช้ซอฟแวร์กับงานทางธุรกิจ
2.1 องค์ประกอบ และวิธีการเลือกใช้ซอร์ฟแวร์ประยุกต์ในงานธุรกิจ
2.2 คุณสมบัติ และประโยชน์ของการนำโปรแกรมสำเร็จรูปมาประยุกต์ใช้ในงานธุรกิจ
2.3 วิธีการนำโปรแกรมสำเร็จรูปมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินกิจการ และการบริหารจัดองค์กร 
2.4 ตัวอย่างวิธีการใช้งาน โปรแกรมสำเร็จรูป ที่นำมาใช้ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ  
การติดต่อสื่อสาร และการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจ
และตัวอย่างธุรกิจที่ประสบความสำเร็จจากการนำประโปรแกรมประยุกต์ในช่วยในการจัดการด้านต่าง ๆ

 


บทที่ 3 การใช้งาน โปรแกรมประยุกต์ ในการสนับสนุนการประกอบธุรกิจด้านการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมการขาย และเพิ่มยอดขาย
3.1 Facebook Live , Facebook Creator
3.2 Zoom Misting , Google Meets
3.3    YouTube Live , YouTube Studio
3.4 Website สำเร็จรูป 
3.5 Line, Line@
3.6 Google , Google Tools , Gmail , Hangouts ,  YouTube , YT Music และอื่น ๆ
3.7 Ads , Page , Group , Massage , Live , Creator และอื่น ๆ
3.8 OBS Station Online


ลิงค์ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ และเครื่องมือด้านต่าง ๆ ของ Microsoft
https://about.ads.microsoft.com/en-us?s_cid=dig-src_msnfoot
ลิงค์ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ และเครื่องมือด้านต่าง ๆ ของ Google
https://about.google/intl/th/products/?tab=wh

 

บทที่ 4 โปรแกรมสำเร็จรูปกับงานด้านการเงิน ด้านบัญชี และระบบฐานข้อมูล
4.1 คุณสมบัติ และประโยชน์ของการนำโปรแกรมสำเร็จรูปมาใช้กับงานด้านการเงิน ด้านบัญชี และระบบฐานข้อมูล
4.2 ตัวอย่างวิธีการใช้งาน โปรแกรมสำเร็จรูป ที่นำมาใช้ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจด้านการเงิน ด้านบัญชี ระบบฐานข้อมูล
1)    Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Access)
2)    Cloud computing (Web Service, Big Data, Data Mining)
3)    Web Application (CRP, CMS, SAP, LMS)


Web Link ที่น่าสนใจ (ข้อมูลสรุปทางการตลาด)
https://www.msn.com/th-th/money/tools/retirementplanner
https://www.msn.com/th-th/money/markets
 

บทที่ 5 การใช้โปรแกรมประยุกต์เฉพาะด้าน 
5.1 โปรแกรมประยุกต์เฉพาะด้านเพื่อสนับสนุนการประกอบธุรกิจ
     5.1.1 กระบวนการออกแบบพัฒนา และการใช้ โปรแกรมประยุกต์เฉพาะด้าน เพื่อสนับสนุนการประกอบธุรกิจและแนวทางในการดำเนินกิจการในปัจจุบัน
     5.1.2 ตัวอย่างระบบงานใน 3 ธุรกิจที่ใช้ โปรแกรมประยุกต์เฉพาะด้าน เพื่อสนับสนุนการประกอบธุรกิจ     
            1) Grab 
            2) Lazada 
            3) Google Analytics
     5.1.3 ฝึกปฏิบัติการใช้ โปรแกรมประยุกต์เฉพาะด้าน เพื่อสนับสนุนการประกอบธุรกิจและแนวทางใน   การดำเนินกิจการในปัจจุบัน และนำองค์ความรู้มาเผยแพร่ตามความเหมาะสม
5.2 โปรแกรมประยุกต์เฉพาะด้านเพื่อการสืบค้น
     5.2.1 ความต้องการขององค์ธุรกิจในการใช้ โปรแกรมประยุกต์เฉพาะด้าน เพื่อการสืบค้น
     5.2.2 คุณสมบัติ ความต้องการรับบุคลากรเข้าทำงานในองค์กร กระบวนการสมัครและติดต่อสื่อสาร ยกตัวอย่างกรณี Job Thai หรืออื่น ๆ
5.3 โปรแกรมประยุกต์เฉพาะด้านเพื่อเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ
     5.3.1 วิธีการเขียน Resume ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วย โปรแกรมประยุกต์เฉพาะด้าน 
เพื่อเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ และการเลือกสายงานจากการศึกษาด้านเทคโนโลยี

บทที่ 6 การผลิตและเผยแพร่สื่อ (Production)
6.1 คุณสมบัติ และประโยชน์ของการผลิตสื่อ 
6.2 ขั้นตอนหรือกระบวนการก่อนผลิต (Production) 
6.3 วิธีการเผยแพร่สื่อมัลติมีเดียผ่าน Social Network บนช่องทางต่าง ๆ
      6.3.1 YouTube Channel
      6.3.2 Facebook Profile , Page , Group

  ลิงค์อื่น ๆ

เนื้อหาย่อย หัวข้อ

×
1 • แผนการสอน ประมวลการสอน (ฉบับร่าง สำหรับผู้เรียน)

แผนการสอน ประมวลการสอนรายวิชา (ฉบับร่าง โครงสร้าง 1)

USE OF SOFTWARE COMPUTER

อาจารย์ผู้สอน อ.กฤติเดช ฉายจรุง


File Download :

Keyword : อาจารย์กฤติเดช ฉายจรุง,คอมพิวเตอร์,ธุรกิจออนไลน์,การประยุกต์ใช้ซอฟแวร์ทางธุรกิจ,ซอร์ฟแวร์ประยุกต์,ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์
แหล่งข้อมูล : อาจารย์กฤติเดช ฉายจรุง
2020-07-26 03:02:40
×
2 • เริ่มตันใช้งาน Windows 10 และเรียนรู้วิธีเพิ่มประสิทธิภาพให้กับ Windows 10

บอกวิธีเรียกใช้งานเครื่องมือและขั้นตอนปรับแต่ง Windows 10 ที่สำคัญ
File Download :

Keyword : คอมพิวเตอร์,ธุรกิจออนไลน์,การประยุกต์ใช้ซอฟแวร์ทางธุรกิจ,ซอร์ฟแวร์ประยุกต์,ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์
แหล่งข้อมูล : https://www.youtube.com/user/joddongpo
2020-09-20 19:37:43
×
3 • ความรู่เรื่องเทคโนโลยีด้าน software และการใช้งาน word, excle, power point

ความรู่เรื่องเทคโนโลยีด้าน software และการใช้งาน word, excle, power point

 


File Download :

Keyword : คอมพิวเตอร์,ธุรกิจออนไลน์,การประยุกต์ใช้ซอฟแวร์ทางธุรกิจ,ซอร์ฟแวร์ประยุกต์,ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์
แหล่งข้อมูล : https://youtu.be/DzYIf2y_SRI
2020-09-20 19:39:26
×
4 • ความรู้ด้านเทคโนโลยีด้านดิจิทัล

เทคโนโลยีด้านดิจิทัล 1

https://youtu.be/0K_T5HOIhXw

เทคโนโลยีด้านดิจิทัล 2

https://youtu.be/Y07yVUg_Eh4

เทคโนโลยีด้านดิจิทัล 3

https://youtu.be/xY-rGWw-omM

ตัวอย่าวโปรแกรมสำหรับ ผลิตสื่อดิจิทัล

https://youtu.be/HV98DPrqsLs


File Download :

Keyword : คอมพิวเตอร์,ธุรกิจออนไลน์,การประยุกต์ใช้ซอฟแวร์ทางธุรกิจ,ซอร์ฟแวร์ประยุกต์,ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์
แหล่งข้อมูล : https://www.youtube.com/channel/UCDr56kr4iAxHhTCKUByyErw
2020-09-20 19:42:17

รายละเอียด PHOTO ALBUM

ไม่มีอัลบั้ม