เกี่ยวกับ - ติดต่อสอบถาม

เนื้อหาย่อย 5 รายการ ≡


ข้อมูลติดต่อสอบถาม ผลงานที่ประสบความสำเร็จและรับผิดชอบโครงการ, อาจารย์ประจำสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ , นักพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการองค์กร
https://web.facebook.com/worapod.ch
https://web.facebook.com/worapod.ch/media_set?set=a.528202930603164&type=3
https://web.facebook.com/worapod.ch/media_set?set=a.528177937272330&type=3
https://www.fujitsu.com/th/th/products/software/
http://guide.rtu.ac.th/

รายละเอียด

ชื่อ-นามสกุล นายกฤติเดช  ฉายจรุง (ชื่อเดิม  วรพจน์ ฉายจรุง)
ชื่อเล่น จ๊อด
Name-Surname : Mr.Worapod Chayjarung
ภูมิลำเนาจังหวัด กาฬสินธุ์
วัน เดือน ปีเกิด : 4 พฤศจิกายน 2526
ส่วนสูง 169ชม.   น้ำหนัก 59กก.
สัญชาติ ไทย   เชื้อชาติ ไทย   ศาสนา พุทธ
โทรศัพท์มือถือ   089-422-2350 
Email   : Chayjarung@gmail.com


ข้อมูลการศึกษา (EDUCATION BACKGROUND DATA)

 • ปริญญาโท (Master) 2548-2552 » มหาวิทยาลัยมหาสารคาม » คณะ/สาขาวิชา วท.ม. สื่อนฤมิต 

 • ปริญญาตรี (Bachelor) 2546-2547 » มหาวิทยาลัยมหาสารคาม » คณะ/สาขาวิชา บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ


มหาวิทยาลัยราชธานี
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ , นักพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการองค์กร
หน้าที่รับผิดชอบ
1. งานสอนในรายวิชา
  » 1) การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
  » 2) การจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
  » 3) ระบบการจัดการฐานข้อมูลทางธุรกิจ
  » 4) การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
  » 5) การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจผ่านเว็บ
  » 6) การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
2. การศึกษาและพัฒนางานวิจัย
  » 1) การประเมินประสิทธิภาพระบบสืบค้นข้อมูลสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชธานี 2558
  » 2) พัฒนาระบบจัดการสารสนเทศการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชธานี 2558
  » 3) วิเคราะห์สภาพปัญหาและเสนอแนวทางแก้ไขระบบจัดการฐานข้อมูลการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชธานี 2559
  » 4) ภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 2559
  » 5) A STUDY OF ENGLISH SPEAKING AND LISTENING COMMUNICATION PROBLEMS OF THIRD YEARS STUDENTS IN BUSINESS ENGLISH CLASS AT RATCHATHANI UNIVERSITY 2559
  » 6) การพัฒนาระบบจัดการสื่อมัลติมีเดียและสารสนเทศเพื่อสนับสนุนข้อมูลด้านการตัดสินใจ 2560
  » 7) มาตรการทางกฎหมายและปัญหาในการจัดการมูลฝอยชุมชน กรณีศึกษาการจัดการมูลฝอย ในเทศบาลตาบลขามใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี 2560
  » 8) รถตัดหญ้าพลังงานแสงอาทิตย์ควบคุมด้วยวิทยุบังคับ 2560


ผลงานที่ประสบความสำเร็จในอดีต ก่อนปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยราชธานี

 • ระบบลงทะเบียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต     

  http://www.reg.ksc.rmuti.ac.th

 • ระบบสนับสนุนฝ่ายการเงินและกองทุน (กรอ.)
 • เว็บไซต์คณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์

  http://www.sct.ksc.rmuti.ac.th

 • ระบบประเมินอาจารย์มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์
 • ระบบจัดการข้อสอบและประเมินผล Online
 • สื่อการเรียนการสอน ในรูปแบบมัลติมีเดีย  

  https://www.youtube.com/user/joddongpo

 • ระบบ Winner connect สนับสนุนผู้เล่นเกมส์ผ่านมือถือ
 • ระบบสนับสนุนผู้ใช้งาน ผู้เล่นเกมส์ เช่น ระบบกิจกรรม, ระบบโปรโมชั่น, ระบบแสดงข้อมูลรายงานต่างๆ
 • ระบบหลังบ้านและรายงานสำหรับผู้บริหาร (API + Backend)
 • ระบบบริการลูกค้าและประชาสัมพันธ์ ของบริษัท MJN Thailand  

  http://mjn.enfababy.com

 • ระบบบันทึกข้อมูลคุณแม่ในการบริโภคผลิตภัณฑ์ของบริษัท MJN Thailand / front end , back end
 • ระบบการจัดการข้อมูลของพนักงานระบบ Mocap เพื่อวิเคราะห์การบริโภคผลิตภัณฑ์ของบริษัท  MJN Thailand

ผลงานที่ประสบความสำเร็จและรับผิดชอบโครงการ

 • ระบบบริการการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ

 http://rtunc2016.rtu.ac.th   
 http://rtunc2017.rtu.ac.th
 http://rtunc2018.rtu.ac.th
 http://rtunc2019.rtu.ac.th
 http://rtunc2020.rtu.ac.th

 • ระบบจัดการสารสนเทศเพื่อการสืบค้น สำนักวิทยบริการ 
 • ระบบจัดการข้อมูลบุคลากร ผลงานวิชาการ งานวิจัย และภาระงาน
 • ระบบจัดการสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจผู้บริหาร (พัฒนาต่อเนื่อง)
 • ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่าราชธานี
 • ระบบประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านการศึกษาต่อและทุนการศึกษา
 • ระบบจัดการข้อมูลวารสาร มหาวิทยาลัยราชธานี  

 http://jrihs.ratchathani.ac.th
 http://jriss.ratchathani.ac.th

 • ศูนย์พัฒนานวัตกรรม ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 http://guide.rtu.ac.th

 • ระบบประเมินและวัดผลทางสถิติ (กำลังดำเนินการ)


โครงการที่กำลังดำเนินการ ปี 2563

 • โครงการส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล Digital Economy
  เพื่อการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาระบบการเรียนการสอนในระบบเปิด

 

จุดมุ่งหมายของการโครงการ

 1. เพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ มีคุณสมบัติและความสามารถที่พอเพียงกับการใช้งาน มีเสถียรภาพที่มั่นคง เพื่อเป็นพื้นฐานไปสู่การต่อยอดกิจกรรมการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

 2. เพื่อการยกระดับเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรทางการศึกษานักศึกษาและประชาชนทั่วไป ด้วยการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสอดคล้องกับความต้องการทั้งภาคการศึกษา ภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรม โดยการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะใหม่ๆ จนนำไปสู่การพัฒนาเป็นศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ

 3. เพื่อการพัฒนา Digital Content แบบบูรณาการ โดยการบูรณาการเนื้อหา สาระความรู้ บนระบบดิจิทัลทางด้านการศึกษา ด้านวัฒนธรรม และด้านพัฒนาทักษะทางอาชีพ จนนำไปสู่การพัฒนาเป็นคอร์สการเรียนออนไลน์ระบบเปิดที่รองรับผู้เรียนจำนวนมาก (MOOC – Massive Open Online Course) และการเรียนเทคโนโลยีผ่าน Mobile Application


โครงการที่กำลังเสนอและจัดทำ 

Digital Economy 
รวบรวมข้อมูลปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาพื้นฐานองค์ความรู้ใหม่
ร่วมกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ในรูปแบบเว็บไซต์, เว็บแอพพลิเคชั่น, และแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน  

 

  ลิงค์อื่น ๆ

เนื้อหาย่อย หัวข้อ

×
1 • ประวัติการทำงานและประสบการณ์

1. ที่ทำงาน (Company) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์


ที่ตั้ง (Address) 52/6 ถ.เกษตรสมบูรณ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 043-811128
ประเภทธุรกิจ (Nature of business) สถาบันการศึกษา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ระยะเวลาการทำงาน 1 มิถุนายน 2548 – 1 ตุลาคม 2550 ระยะเวลา 2 ปี 5 เดือน
หน้าที่รับผิดชอบ
1) วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อส่งเสริมงานวิชาการ และงานทะเบียน
2) จัดการและดูแลข้อมูล ฝ่ายวิชาการและงานทะเบียน , ฝ่ายการเงิน และแผนกกองทุนต่างๆ
ผลงานที่ประสบความสำเร็จ
1) ระบบลงทะเบียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต http://www.reg.ksc.rmuti.ac.th
2) ระบบสนับสนุนฝ่ายการเงินและกองทุน (กรอ.)

 


File Download :

Keyword : worapod, chayjarung, joddongpo,กฤติเดช,ฉายจรุง,วรพจน์ ฉายจรุง,Journals
แหล่งข้อมูล : https://web.facebook.com/worapod.ch
2020-12-24 03:02:50
×
2 • ประสบการณ์ทำงาน ตำแหน่ง อาจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย)

2. ที่ทำงาน (Company) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์

ที่ตั้ง (Address) 52/6 ถ.เกษตรสมบูรณ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 043-811128
ประเภทธุรกิจ (Nature of business) สถาบันการศึกษา 
ตำแหน่ง อาจารย์
ระยะเวลาการทำงาน 1 ตุลาคม 2550 -31 กันยายน 2556 
ระยะเวลา 6 ปี

หน้าที่รับผิดชอบ
1) งานสอนในรายวิชา
 » a. Dynamic Web Programming
 » b. Computer Graphic
 » c. Visual Programming
 » d. Multimedia Authoring
 » e. User of Operating System
2) พัฒนางานด้านวิชาการงานวิจัย , ตำรา , เอกสารประกอบการเรียนการสอน
3) พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการ
ผลงานที่ประสบความสำเร็จด้านวิชาการ
1) ตำรา และเอกสรประกอบการสอนวิชา Dynamic Web Programming สำหรับนักศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2) ตำรา และเอกสรประกอบการสอนวิชา การใช้งานระบบปฏิบัติการ Use of Operating System สำหรับนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3) งานวิจัยค้นคว้าที่นำเผยแพร่
 » a. การพัฒนาระบบสารสนเทศชุมชนเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ผ่านระบบเครือข่าย
ผลงานที่ประสบความสำเร็จด้านซอร์ฟแวร์หรือเทคโนโลยี
1) เว็บไซต์คณะเทคโนโลยีสังคม http://www.sct.ksc.rmuti.ac.th
2) ระบบประเมินอาจารย์ Online
3) ระบบจัดการข้อสอบและวัดผลการสอบ Online
4) สื่อการเรียนการสอน ในรูปแบบมัลติมีเดีย https://www.youtube.com/user/joddongpo


เรียน Online Free สื่อทางด้าน "เทคโนโลยีสารสนเทศ" 
Click .... NextFile Download :

Keyword : worapod, chayjarung, joddongpo,กฤติเดช,ฉายจรุง,วรพจน์ ฉายจรุง
แหล่งข้อมูล : https://web.facebook.com/worapod.ch/media_set?set=a.528202930603164&type=3
2020-12-24 03:05:53
×
3 • ประสบการณ์ ด้านธุรกิจและการบริหารจัดการ

3. ที่ทำงาน (Company) ร้านบ้านรักคอมดอทเน็ต

ตั้ง (Address) 161/1ถ.เกษตรสมบูรณ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 043-815422
ประเภทธุรกิจ (Nature of business) งานออกและพัฒนาสื่อ ตำแหน่ง เจ้าของธุรกิจ
ระยะเวลาการทำงาน 1 พฤศจิกายน 2555 – 1 กุมภาพันธุ์ 2557 ระยะเวลา 1 ปี 4 เดือน
หน้าที่รับผิดชอบ
1) รับความต้องการสื่อหรือผลิตภัณฑ์จากลูกค้า
2) ออกแบบ พัฒนา ติดตั้งป้ายโฆษณา สื่อมัลติมีเดีย หรือผลิตภัณฑ์ตามความต้องการลูกค้า
ผลงานที่ประสบความสำเร็จ
1) งานประชาสัมพันธ์ บริษัท Advice สาขากาฬสินธุ์พาซ่า ด้านกราฟิกและป้ายโฆษณา
2) งานโฆษณาป้ายประชาสัมพันธ์ไวนิลทั้งหน่วยงานราชการ และเอกชน
3) งานโฆษณา2D , 3D และภาพยนตร์หนังสั้นเช่น https://www.youtube.com/watch?v=PKP9i87PFKQ

 


File Download :

Keyword : worapod, chayjarung, joddongpo,กฤติเดช,ฉายจรุง,วรพจน์ ฉายจรุง
แหล่งข้อมูล : https://web.facebook.com/worapod.ch/media_set?set=a.528177937272330&type=3
2020-12-24 03:10:23
×
4 • ประสบการณ์ โปรแกรมเมอร์บริษัทเกมส์ และบริษัทญี่ปุ่น

4. ที่ทำงาน (Company) WINNER ONLINE

ที่ตั้ง 446/67-71 ชั้นที่ 2-5 อาคารปาร์คอเวนิว 2 ถ.สุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
ประเภทธุรกิจ (Nature of business) GAME ONLINE ตำแหน่ง WebProgramming
ระยะเวลาการทำงาน มีนาคม 2557 – กันยายน 2557 ระยะเวลา 6 เดือน
หน้าที่รับผิดชอบ
1) ออกแบบและพัฒนาระบบ และ Website ด้วยภาษา PHP,JavaScript, CSS3, JQuery, Ajax
2) ออกแบบและพัฒนา Web Service ติดต่อฐานข้อมูล PostgreSQL และ SQL Server
3) ออกแบบและพัฒนารายงานด้วย VB.NET , ASP.NET
ผลงานที่ประสบความสำเร็จ
1) ระบบ Winner connect สนับสนุนผู้เล่นเกมส์ผ่านมือถือ
2) ระบบสนับสนุนผู้ใช้งาน ผู้เล่นเกมส์ เช่น ระบบกิจกรรม , ระบบโปรโมชั่น , ระบบแสดงข้อมูลรายงานต่างๆ
3) ระบบหลังบ้าน และรายงานสำหรับผู้บริหาร
5. ที่ทำงาน (Company) Advanced Systems Consulting

ที่ตั้ง (Address) 25 อาคาร กรุงเทพประกันภัย ชั้น 18 สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์02-679-1940
ประเภทธุรกิจOutsource service ตำแหน่ง Programming Analyst
ระยะเวลาการทำงาน พฤศจิกายน 2557 – 31 มิถุนายน 2558 (ปัจจุบัน)
หน้าที่รับผิดชอบ
1) วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา Website (Responsive,W2L) ด้วยภาษา PHP,JavaScript, CSS3, JQuery, Ajax เพื่อสนับสนุนงานด้าน CRM
2) ออกแบบ และพัฒนาระบบเพื่อสนับสนุนงานด้าน CRM ติดต่อ Cloud computing (Salesforce.com)
3) จัดทำเอกสารคู่มือการทำงาน เช่น
  » a. คู่มือการใช้งานระบบ
  » b. แบบฟอร์ม User Acceptance Tests
  » c. แบบฟอร์ม Software Requirement Specification และอื่นๆ
ผลงานที่ประสบความสำเร็จ
1) ระบบบริการลูกค้าและประชาสัมพันธ์ ของบริษัท MJN Thailand http://mjn.enfababy.com
2) ระบบบันทึกข้อมูลคุณแม่ในการบริโภคผลิตภัณฑ์ของบริษัท MJN Thailand / front end , back end
3) ระบบการจัดการข้อมูลของพนักงานระบบ Mocap เพื่อวิเคราะห์การบริโภคผลิตภัณฑ์ของบริษัท MJN Thailand

File Download :

Keyword : worapod, chayjarung, joddongpo,กฤติเดช,ฉายจรุง,วรพจน์ ฉายจรุง,Fujitsu, Programmer Analyst (SAS)
แหล่งข้อมูล : https://www.fujitsu.com/th/th/products/software/
2020-12-24 03:09:02
×
5 • ผลงานทำงานและประสบการณ์จากการทำงาน (มหาวิทยาลัยราชธานี)

6. ที่ทำงาน (Company) มหาวิทยาลัยราชธานี
ที่ตั้ง (Address)261 เลี่ยงเมือง, ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี, 34000 โทรศัพท์0-4531-9900
ประเภทธุรกิจ สถาบันการศึกษา
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ , นักพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการองค์กร
ระยะเวลาการทำงาน 1 สิงหาคม 2558 – (ปัจจุบัน)
หน้าที่รับผิดชอบ
1. งานสอนในรายวิชา
  » 1) การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
  » 2) การจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
  » 3) ระบบการจัดการฐานข้อมูลทางธุรกิจ
  » 4) การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
  » 5) การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจผ่านเว็บ
  » 6) การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
2. การศึกษาและพัฒนางานวิจัย
  » 1) การประเมินประสิทธิภาพระบบสืบค้นข้อมูลสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชธานี 2558
  » 2) พัฒนาระบบจัดการสารสนเทศการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชธานี 2558
  » 3) วิเคราะห์สภาพปัญหาและเสนอแนวทางแก้ไขระบบจัดการฐานข้อมูลการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชธานี 2559
  » 4) ภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 2559
  » 5) A STUDY OF ENGLISH SPEAKING AND LISTENING COMMUNICATION PROBLEMS OF THIRD YEARS STUDENTS IN BUSINESS ENGLISH CLASS AT RATCHATHANI UNIVERSITY 2559
  » 6) การพัฒนาระบบจัดการสื่อมัลติมีเดียและสารสนเทศเพื่อสนับสนุนข้อมูลด้านการตัดสินใจ 2560
  » 7) มาตรการทางกฎหมายและปัญหาในการจัดการมูลฝอยชุมชน กรณีศึกษาการจัดการมูลฝอย ในเทศบาลตาบลขามใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี 2560
  » 8) รถตัดหญ้าพลังงานแสงอาทิตย์ควบคุมด้วยวิทยุบังคับ 2560
ผลงานที่ประสบความสำเร็จ
  » 1) ระบบบริการการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
      » » ประจำปี 2016
      » » ประจำปี 2017
      » » ประจำปี 2018
      » » ประจำปี 2019
      » » ประจำปี 2020
  » 2) ระบบจัดการสารสนเทศเพื่อการสืบค้นสำนักวิทยบริการ
  » 3) ระบบจัดการข้อมูลบุคลากร ผลงานวิชาการ งานวิจัย และภาระงาน
  » 4) ระบบประเมินและวัดผลทางสถิติ (กำลังดำเนินการ)
  » 5) ระบบจัดการสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจผู้บริหาร (พัฒนาต่อเนื่อง)
  » 6) ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่าราชธานี
  » 7) ระบบประชาสมัพันธ์ข้อมูลด้านการศึกษาต่อและทุนการศึกษา
  » 8) ระบบวารสาร วารสารราชธานีนวัตกรรมทางสังคมศาสตร์ Journals of Ratchathani Innovative Social Sciences
  » 9) ระบบวารสาร วารสารราชธานีนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ Journals of Ratchathani Innovative Health Sciences

 

  

 

 

 NEXT .....


File Download :

Keyword : worapod, chayjarung, joddongpo,กฤติเดช,ฉายจรุง,วรพจน์ ฉายจรุง,พัฒนาระบบ
แหล่งข้อมูล : http://guide.rtu.ac.th/
2020-12-24 03:07:58

รายละเอียด PHOTO ALBUM

ไม่มีอัลบั้ม