เอกสารประกอบการใช้งาน ADS RTU

เนื้อหาย่อย 0 รายการ ≡


ขั้นตอนการเพิ่มข่าวประสัมพันธ์

รายละเอียด

วัตถุประสงค์
1.    เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร เนื้อหา บทความ และเอกสาร Download ในรูปแบบต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชธานี
2.    เพื่อให้เป็นแหล่งข้อมูลเฉพาะเจาะจง หรือมีกระบวนการจัดการข้อมูลข่าวสาร เอกสาร บทความ ไฟล์ download  จากคณาจารย์ คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ จนก่อให้เกิดความเชื่อมั่นในการเข้าถึงข้อมูลนั้นๆ
3.    เพื่อเป็นการประกาศ เก็บรวบรวมข้อมูล การเข้าถึงข้อมูล ความต้องการ จากแบบสอบถามหรือข้อคำถามของผู้ใช้งาน และสามารถนำข้อมูลเหล่านั้นมาดำเนินการในรูปแบบทางสถิติเพื่อให้ได้มาซึ่งสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ
4.    เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข พัฒนาระบบจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย จนก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 

 

  ลิงค์อื่น ๆ

เนื้อหาย่อย หัวข้อ

Query 0 results

รายละเอียด PHOTO ALBUM

ไม่มีอัลบั้ม