ผลงานผลิตสื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษา (ป.โท สาขาหลักสูตรและการสอน)

เนื้อหาย่อย 10 รายการ ≡


เริ่มต้นตัดต่อวิดีโอ เรียนรู้คุณสมบัติ วิธีใช้เครื่องมือพื้นฐาน Premiere pro cc บรรยายโดย : อาจารย์กฤติเดช ฉายจรุง
https://www.youtube.com/watch?v=X25RHjiIMDI&list=PLMwoO-ZF901dFGrJV3ul6x_wnZgWzSNtL&index=9
นิสิตปริญญาโท หลักสูตรและการสอน,นางสาววีระนุช โสภาที,นายทินภัทร จันทรภักดี,นางสาวปรียานุช ชื่นสด
https://www.youtube.com/watch?v=PAJwD9XhMpY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=sG1NmB_dQbw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=f8zd5nJ2L_A
https://youtu.be/rh7iOcPEFEY
นางสาวจันทร์เพ็ญ ศรีระบุตร , นางสาวเจนจิรา พวงจำปา
https://youtu.be/dEN8BWUsbTA
https://youtu.be/24YDlJpK5cQ
อาจารย์กฤติเดช ฉายจรุง

รายละเอียด

กรอบแนวคิดในการพัฒนาสื่อ (รายวิชา เทคโนโลยีการศึกษาฯ)
1.    เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาในมหาวิทยาลัยราชธานี ในการจัดการหลักสูตรเพื่อการสอน
2.    เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงาน กพ. ที่ได้พยายามผลักดันการพัฒนาสื่อดิจิทัลต่อข้าราชการและบุคคลากรทางการศึกษาเป็นสำคัญ
3.    เพื่อใช้ระเบียบวิธีศึกษาเชิงคุณภาพในการศึกษาเพื่อพัฒนา มีรูปแบบของการเนินเป็นขั้นตอนโดยที่ผู้ศึกษาสามารถนำความรู้จากประสบการณ์ผลิตสื่อวิดิทัศน์ครั้งนี้ไปใช้ประโยชน์ในทางการวิจัยได้
4.    เพื่อให้เรียนรู้และเข้าใจกระบวนการศึกษา องค์ประกอบในการออกแบบ และขั้นตอนปฏิบัติเพื่อพัฒนาสื่อดิจิทัลและสามารถนำสื่อออกเผยแพร่ในช่องทางที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน

แนวทางในการพัฒนาสื่อภาพยนตร์ สื่อการนำเสนอ องค์ความรู้ วิธีการรักษา แก้ไขปัญหา (How To)
1.    องค์ประกอบการพัฒนาสื่อมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอองค์ความรู้เรื่องใดก็ได้ ไม่จำกัดขอบเขต โดยไม่เน้นการค้าหรือการหาผลประโยชน์เชิงพาณิยช์ 
2.    ลักษณะการสื่อสาร หรือการสื่อความหมายของสื่อควรมีลักษณะ | ถ่ายทอดองค์ความรู้ | เล่าเรื่องราว | บอกกล่าวขั้นตอนวิธีการปฏิบัติ | หรือบรรยายเนื้อหาจากเอกสารทางวิชาการ ตำรา บทความ ในสื่อดิจิทัลประเภท “สื่อวิดีทัศน์” ต้องประกอบด้วย !

 •     ภาพนิ่ง
 •     ภาพเคลื่อนไหว
 •     วิดีโอ
 •     ข้อความ
 •     เสียง

3.    แนวทางในการออกแบบ โดยผู้พัฒนาสามารถกำหนดขอบเขตได้ด้วยตนเอง โดยมีกรอบและเงื่อนไขในการนำเสนอเพื่อให้เป็นแนวทางเดียวกัน ดังนี้

o    สื่อควรมีระยะเวลาในการนำเสนอโดยแบ่งออกเป็นลักษณะดังนี้

 •     สร้างสรรค์สื่อภาพยนตร์สารคดี 
 • (ไม่ควรต่ำกว่า 20 นาที หากเกิน 1 ชม. ให้แบ่งเป็นตอน)
 •     สร้างสรรค์สื่อภาพยนตร์หนังสั้น (ไม่ควรต่ำกว่า 8 ไม่เกิน 15 นาที)
 •     สร้างสรรค์สื่อนำข่าวสารเกี่ยวกับชุมชน หรือการพัฒนาท้องถิ่น (ไม่ต่ำกว่า 10 นาที)
 •     สร้างสรรค์สื่อนำข่าวสารเกี่ยวกับเศรษฐกิจ เทคโนโลยี (ไม่ต่ำกว่า 10 นาที)
 •     สร้างสรรค์สื่อการเรียนการสอนในชั้นเรียน ระบุถึงรายวิชา หัวเรื่อง หัวข้อย่อยที่ต้องการนำเสนอ (ระบุกลุ่มเป้าหมาย) + (ไม่ต่ำกว่า 8 นาที)
 •     สร้างสรรค์สื่อรายการวิทยุ โทรทัศน์ (ไม่ต่ำกว่า 20 นาที)
 •     สร้างสรรค์สื่อแนะนำวิธีการบูรณาการ วิธีการปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหา (ไม่ต่ำกว่า 8 นาที)
 •     สื่อโฆษณาที่ให้คำแนะนำ ช่วยให้เกิดความเชื่อมั่น น่าจนจำ (ไม่ต่ำกว่า 1 นาที)
 •     สร้างสรรค์สื่อบันเทิง จัดการรายการสัมภาษณ์ จัดการรายการสนทนา และอื่น ๆ
 • (ไม่ต่ำกว่า 10 นาที และไม่ควรเกิน 1 ชม.)

o    ประโยชน์ของสื่อที่มีคุณสมบัติในการสื่อสารได้อย่างเข้าใจ น่าสนใจ เกิดประโยชน์ในการนำไปใช้ต่อยอด เป็นแนวทางในการศึกษา ออกแบบและพัฒนาในด้านการเรียนรู้ของเด็ก นักเรียน นักศึกษา รวมถึงบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ
o    แนวทางในการปฏิบัติเพื่อพัฒนาสื่อวิดิทัศน์ คือ เป็นการระบุคุณลักษณะของสิ่งที่ผู้พัฒนาต้องการสื่อ ทั้งข้อดีและข้อเสีย

4.    ลักษณะและแนวทางในการสร้างสรรค์สื่อภาพยนตร์ ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้

 • o    ขั้นตอนค้นหา คือ การจัดทำโครงการหรือกิจกรรมที่โดดเด่น รวบรวมผู้มีความคิดสร้างสรรค์ในการผสมผสานความคิด จนได้มาซึ่งเนื้อหา (Content) ที่มีความน่าสนใจ
 • o    ขั้นตอนการพัฒนา เนื้อหา (Content)
 • o    ขั้นเตรียมการถ่ายทำ (Pre-Production)  
 • o    ขั้นตอนการถ่ายทำภาพยนตร์
 • o    ขั้นตอนในการตัดต่อ / ควรทำการประเมิน (ระดับภายใน)
 • o    ขั้นตอนในการเผยแพร่

เกณฑ์ในการวัดผล (คะแนน)


1.    มีการนำเสนอสื่อในรูปแบบไฟล์ดิจิตอล โดยมีรายละเอียดดังนี้

 • a.    ไฟล์มีความละเอียดไม่ต่ำกว่า 720p หรือ 1280 x 720 pixel
 • b.    ไฟล์สื่อมีประประกอบครบถ้วน (ข้อ 2)
 • c.    ไฟล์สื่อควรมีภาพ หรือเสียงผู้จัดทำประกอบในสื่อไม่ต่ำกว่า 30 วินาที 
 • (กรณีสื่อมีความยาวไม่เกิน 8 นาที – กรณีความยาวเกินให้คิดที่ 10% ของความยาวสื่อ)
 • d.    ไฟล์สื่อต้องประกอบด้วยแหล่งความสนใจ ดังนี้
  • 1) Title นำเสนอเรื่องราว 
  • 2) เสียงเพลงประกอบที่สามารถสื่อความหมาย หรือฉุดให้ผู้ฟังเกิดความพึ่งพอใจ
  • 3) Title นำเสนอพิธีกร / สถานที่ / อุปกรณ์ และอื่น ๆ
  • 4) มีกระบวนการตัอต่อที่น่าสนใจ (ตามทฤษฏีการนำเสนอ 4 – 8 วินาที)


2.    มีการเผยแพร่ผ่านช่องทางที่ได้รับความนิยม (YouTube)

 • a.    ให้สมัครสมาชิก YouTube เพี่อเปิดช่องรายการ
 • b.    ให้ Upload สื่อขึ้นและเผยแพร่ผ่าน ช่อง YouTube ของตัวเองเท่านั้น
 • c.    ให้ Upload ไฟล์สื่อไม่ต่ำกว่า 720p
 • d.    ส่งลิงค์ http://youtube.com/……................... ไม่เกินวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563
 • e.    สื่อดังกล่าวจะต้องไม่โดนร้องเรียน จาก YouTube หรือผู้ให้บริการอื่น ๆ 
 • f.    สื่อไม่ควรนำเสนอตัวอย่าง หรือเรื่องราวที่ผิดกฏหมาย ผิดระเบียบ ผิดศิลธรรม หรือผิดจรรยาบรรณต่อหน้าที่ความเป็นพลเมือง
 • g.    สื่อต้องมีกระบวนการออกแบบ ผลิต และเผยแพร่ในช่วงเวลาต่อไปนี้เท่านั้น คือ วันที่ 24 สิงหาคม 2563 – 11 กันยายน 2563

เปิดดูสื่อทั้งหมดได้โดยการคลิก

สอนและบรรยายโดย : อาจารย์กฤติเดช ฉายจรุง

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม และสื่ออีกมากมายหลากหลายสาขาวิชา

  ลิงค์อื่น ๆ

เนื้อหาย่อย หัวข้อ

×
1 • สื่อการเรียนรู้ Online การพัฒนาสื่อสร้างสรรค์สื่อกับการเดินทาง

แนะนำตัวอย่าง หัวข้อในการเรียนรู้

เริ่มต้นกับโหมดการเรียนรู้ (Learning) ด้วยการจัดการเครื่องมือพื้นฐานของ Adobe Premiere Pro CC

- บรรยายโดย : อาจารย์กฤติเดช ฉายจรุง

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม และสื่ออีกมากมายหลากหลายสาขาวิชา


File Download :

Keyword : worapod, chayjarung, joddongpo,กฤติเดช,ฉายจรุง,วรพจน์ ฉายจรุง
แหล่งข้อมูล : https://www.youtube.com/watch?v=X25RHjiIMDI&list=PLMwoO-ZF901dFGrJV3ul6x_wnZgWzSNtL&index=9
2020-09-11 15:55:42
×
2 • ผลงานนิสิต (คลิปสื่อการจัดการเรียนการสอน) ประจำปี 2563

 คลิปสื่อการจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กพิเศษ ทักษะการช่วยเหลือตัวเองในชีวิตประจำวัน เรื่องการใช้ช้อนตักอาหารเข้าปาก

นางสาววีระนุช โสภาที รหัสนักศึกษา M6253086

สาขาหลักสูตรและการสอนรุ่น 31


นายทินภัทร จันทรภักดี M6353041

หลักสูตรและการสอน รุ่นที่ 32


นางสาวปรียานุช ชื่นสด M6253042

หลักสูตรและการสอน รุ่น 31File Download :

Keyword : งานประชาสัมพันธ์ , การสร้างสื่อดิจิทัล , สื่อดิจิทัล, ตัดต่อ VDO, Adobe, Premiere Pro, Premiere Pro CC , เริ่มต้นตัดต่อ VDO , เครื่องมือพื้นฐาน Premiere
แหล่งข้อมูล : นิสิตปริญญาโท หลักสูตรและการสอน,นางสาววีระนุช โสภาที,นายทินภัทร จันทรภักดี,นางสาวปรียานุช ชื่นสด
2020-09-11 15:53:05
×
3 • แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว วัดพระธาตุภูเขาเงิน ต.เจียด อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว วัดพระธาตุภูเขาเงิน ต.เจียด อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี


File Download :

Keyword : งานประชาสัมพันธ์ , การสร้างสื่อดิจิทัล , สื่อดิจิทัล, ตัดต่อ VDO, Adobe, Premiere Pro, Premiere Pro CC , เริ่มต้นตัดต่อ VDO , เครื่องมือพื้นฐาน Premiere
แหล่งข้อมูล : https://www.youtube.com/watch?v=PAJwD9XhMpY&feature=youtu.be
2020-09-11 15:31:07
×
4 • สื่อวิดีทัศน์ เรื่องสระ -ะ ในภาษาไทย

สื่อวีดีทัศน์ จัดทำเพื่อส่งงานอาจารย์ เท่านั้น ขอขอบคุณรูปภาพสื่อ จากช่องครูกวางเนอสเซอรี่ ขอขอบคุณวีดีโอเพลงสระอะจาก DLIT Resources คลังการสอน

นางสาวปาจรีย์ เนื่องโนราช

สาขาหลักสูตรและการสอนรุ่นที่ 31(2)

รหัสนักศึกษา M6253043 ใช้โปรแกรม viva Vide


File Download :

Keyword : งานประชาสัมพันธ์ , การสร้างสื่อดิจิทัล , สื่อดิจิทัล, ตัดต่อ VDO, Premiere Pro, เริ่มต้นตัดต่อ VDO, เครื่องมือพื้นฐาน Premiere
แหล่งข้อมูล : https://www.youtube.com/watch?v=sG1NmB_dQbw&feature=youtu.be
2020-09-11 15:36:48
×
5 • วีดีทัศน์โรงเรียนดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญ

M6253084

น.ส. ธนัญชนก ไชยภักดิ์ ไชยภักดิ์

หลักสูตรและการสอนรุ่นที่ 31 ค่ะ


File Download :

Keyword : Adobe Premiere Pro, เริ่มต้นตัดต่อ VDO, เครื่องมือพื้นฐาน Premiere
แหล่งข้อมูล : https://www.youtube.com/watch?v=f8zd5nJ2L_A
2020-09-11 15:34:10
×
6 • การใช้นวัตกรรมในการสอนภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวอัญชิษฐา ครองยุติ 
รหัสนักศึกษา M6253026
สาขาหลักสูตรและการสอน รุ่น 3


File Download :

Keyword : านประชาสัมพันธ์ , การสร้างสื่อดิจิทัล , สื่อดิจิทัล, ตัดต่อ VDO, Adobe Premiere Pro
แหล่งข้อมูล : https://youtu.be/rh7iOcPEFEY
2020-09-11 15:39:06
×
7 • สื่อวีดีทัศน์ การสอนคำศัพท์สัตว์ภา , My story ความทรงจำคาเฟ่

รหัส M6353064 รุ่น32

นางสาวจันทร์เพ็ญ ศรีระบุตร


M6253105 / นางสาวเจนจิรา พวงจำปา

หลักสูตรและการสอน รุ่น31


File Download :

Keyword : งานประชาสัมพันธ์ , การสร้างสื่อดิจิทัล , สื่อดิจิทัล, ตัดต่อ VDO, Adobe, Premiere Pro
แหล่งข้อมูล : นางสาวจันทร์เพ็ญ ศรีระบุตร , นางสาวเจนจิรา พวงจำปา
2020-09-11 15:48:08
×
8 • จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง (ประโยชน์/วิธีทำ)

นางมลทยา ศรีวานิช M6353069

สาขาหลักสูตรและการสอน รุ่น32ค่ะ


File Download :

Keyword : Adobe Premiere Pro CC, Audio Transition, ภาพยนตร์, งานโฆษณา, Video Effect, การสร้างสื่อดิจิทัล , สื่อดิจิทัล, Action Xtreme, Nest , Essential Graphics , Title Video
แหล่งข้อมูล : https://youtu.be/dEN8BWUsbTA
2020-09-11 15:58:03
×
9 • เที่ยวแก่งสะพือ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี โดย ดู๋ดี๋ตะลอนทัวร์

นางสาวเกศรา นาคูณ M6353061

สาขาหลักสูตรและการสอน รุ่น 32 


นางสาวปิ่นสุดา ปรายกระโทก M6253083

หลักสูตรและการสอน รุ่นที่ 31 


File Download :

Keyword : เริ่มต้นตัดต่อ, Adobe Promiere Pro, ผลิตสื่อการเรียนรู้, สื่อดิจิทัล
แหล่งข้อมูล : https://youtu.be/24YDlJpK5cQ
2020-09-11 16:05:05
×
10 • นำเสนอผลงานผลิตสื่อดิจิทัล มากกว่า หนึ่งร้อย รายการ

ความสำเร็จและความภาคภูมิใจของอาจารย์ผู้สอน

กับผลงาน นิสิต นักศึกษาที่เริ่มต้นจากไม่มีความรู้เรื่อง การตัดต่อวิดีโอด้วย Promiere Pro เลย .. แต่ด้วยความตั้งใจจึงมาได้ขนาดนี้

เรียนเพียง 2 ครั้ง / ครั้งละ 2 ชั่วโมง

พร้อมด้วยสื่อ Online ที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตัวเอง และมีผมค่อยติดตาม เป็นช่วยในกรณีเกิดปัญหา โดยภาพรวมใช้เวลาในการศึกษาและจัดทำทั้งสิ้นเพียง 10 วัน ... WoooW มันช่างเป็นที่น่ายินดียิ่ง

 

 

บอกได้เพียง ... ปลื้มใจ

YOUTUBE  ชมสื่อตัวอย่างการเรียนรู้ (Free)

รับชมสื่อได้ที่ http://guide.rtu.ac.th
 


File Download :

Keyword : คอมพิวเตอร์,ธุรกิจออนไลน์,การประยุกต์ใช้ซอฟแวร์ทางธุรกิจ,ซอร์ฟแวร์ประยุกต์,ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์
แหล่งข้อมูล : อาจารย์กฤติเดช ฉายจรุง
2020-09-15 22:32:05

รายละเอียด PHOTO ALBUM

ไม่มีอัลบั้ม