เชิญร่วมรับฟัง แสดงความคิดเห็น สร้างความสัมพันธ์ข้อมูลเชิงโต้ตอบ Semantic Web Technology

เนื้อหาย่อย 2 รายการ ≡


องค์ประกอบของนวัตกรรมด้านการนำเสนอสื่อดิจิทัล เพื่อความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ กรณีศึกษา ค่ายสานฝัน ม.ราชธานี
https://www.w3.org/standards
https://www.w3.org/developers/

รายละเอียด

"เว็บเชิงความหมาย  Semantic Web Technology "

องค์ประกอบของนวัตกรรมด้านงานประชาสัมพันธ์ การนำเสนอ เชิงตอบโต้ คือรูปแบบที่สร้างความสัมพันธ์ข้อมูลขนาดใหญ่ด้วยเหตุและผลที่มีความชัดเจนจากสภาพปัญหาที่หลากหลาย

ดังนั้นเราจึงต้องจัดหาเครื่องมือ จัดหาเทคโนโลยีจัดเก็บข้อมูล คิดค้นเงื่อนไข กฏเกณฑ์ ลำดับขั้นตอนกระบวนการคิด และ พัฒนาระบบที่สามารถรองรับการโต้ตอบที่เชื่อถือได้ผ่านเครือข่าย

ช่วยให้ผู้ใช้งานหรือผู้พัฒนาระบบสามารถสร้างที่เก็บข้อมูลบนเว็บ แจกแจงแยกแยะคำศัพท์และเขียนกฎสำหรับการจัดการข้อมูลที่ทรงพลัง 


เชิญชวนทุกท่านที่มีส่วนร่วมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นักวิจัย นักพัฒนา นักวิเคราะห์ และผู้ปฏิบัติงานที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการงานด้านโสตทัศนูปกรณ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ซึ่งการอบรมสัมมนาในครั้งนี้ ท่านสามารถเข้าถึงสื่อและสามารถร่วมเสนอแนวความคิด บทความ บทคัดย่อที่เกี่ยวข้อง โดยมีหัวข้องานวิจัยและรายละเอียดที่สำคัญต่อไปนี้

หัวข้อในการศึกษา วิจัย

 1. องค์ประกอบของนวัตกรรมการจัดการข้อมูลครุภัณฑ์และวัสดุสำนักงาน เพื่อความสำเร็จในการจัดการองค์กรและดำเนินธุรกิจ
 2. องค์ประกอบของนวัตกรรมด้านการนำเสนอสื่อดิจิทัล เพื่อความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ กรณีศึกษา ค่ายสานฝัน ม.ราชธานี

รายละเอียดหลัก

 1. เทคโนโลยีใหม่และแนวทางปฏิบัติใหม่ ๆ
 2. การทำงานร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 3. เวิร์กโฟลว์
 4. ให้คำปรึกษาผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 5. การรับรู้และการศึกษา
 6. โปรไฟล์และแนวทางปฏิบัติระดับมืออาชีพ
 7. การวิจัยและการทดสอบ
 8. ทรัพยากร
 9. เครือข่าย
 10. มาตรฐานและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด

 

 

  ลิงค์อื่น ๆ

เนื้อหาย่อย หัวข้อ

×
1 • Semantic Web Technology 

Semantic Web Technology 

In addition to the classic “Web of documents” W3C is helping to build a technology stack to support a “Web of data,” the sort of data you find in databases. The ultimate goal of the Web of data is to enable computers to do more useful work and to develop systems that can support trusted interactions over the network. The term “Semantic Web” refers to W3C’s vision of the Web of linked data. Semantic Web technologies enable people to create data stores on the Web, build vocabularies, and write rules for handling data. Linked data are empowered by technologies such as RDF, SPARQL, OWL, and SKOS.


 


File Download :

Keyword : RTU-ADS , RATCHATHANI UNIVERSITY ADVERTISING,WEB SITE,WEB APPLICATION,DATABASE
แหล่งข้อมูล : https://www.w3.org/standards
2020-12-24 04:10:40
×
2 • W3C standards define an Open Web Platform (Examples of topics)

More concretely, we invite contributions from stakeholders, researchers, developers,
analysts and practitioners doing research in the broad domain of audiovisual translation and
media accessibility to submit abstracts dealing with the following key AVT themes:

• New technologies and new practices
• Cross-stakeholder collaboration
• Workflows
• Consulting stakeholders
• Awareness and education
• Professional profiles and practices
• Research and testing
• Resources
• Networks
• Standards and best practices


Examples of topics in audiovisual translation and media accessibility to be addressed within
that framework include but are not limited to:

• Production tools
• Content creation and delivery
• Technologies in practice and research
• Consumer behaviour
• Key performances indicators (KPIs) and evaluation metrics
• Devices, environments and platforms
• Training
• Ethics
• Research methodologies (e.g. cognitive and perception studies)
• Standards and policies

 

 


File Download :

Keyword : กฤติเดช ฉายจรุง,www.w3.org,Semantic Networks,Social Networks
แหล่งข้อมูล : https://www.w3.org/developers/
2020-12-24 04:15:38

รายละเอียด PHOTO ALBUM

ไม่มีอัลบั้ม