คลิปเดียวจบ เน้นใช้งาน Word, Excel, PowerPoint

เนื้อหาย่อย 2 รายการ ≡


เนื้อหากระฉับ สำหรับ Word, Excel, PowerPoint พร้อมบรรยากาศแนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีในปัจจุบันน่าสนใจสุด (แนะนำ)
http://guide.rtu.ac.th/service/frm/Blog_bluequeen.php?id=45
http://guide.rtu.ac.th/service/frm/Blog_bluequeen.php?id=45

รายละเอียด

แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน

สอนการใช้ Microsoft word 00:08:53

  1. - สอนการสร้าง Template เพื่อทำสารบัญ
  2. - สอนการจัดองค์ประกอบของข้อความ
  3. - สอนการจัดองค์ประกอบของตาราง
  4. - สอนการจัดองค์ประกอบของรูปภาพ
  5. - สอนการจัดทำรายงาน

 

สอนการใช้ Microsoft Excel 00:43:29

 

  1. - สอนทำรายงาน ยอดขายสินค้า ของพนักงาน
  2. - สอนการหาคำตอบจากรายงาน ใน excel เช่น ใครขายสินค้าได้ผลกำไรมากที่สุด.
  3. - สอนการอ่านค่า วิเคราะห์ผล จาก กราฟ

 

สอนการใช้ Microsoft Power Point 01:23:58

  1. - สอนทำ Animation Presentation
  2. - สอนทำ VDO Presentation

บรรยายโดย : อาจารย์กฤติเดช ฉายจรุง

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและสื่ออีกมากมายหลากหลายสาขาวิชา http://guide.rtu.ac.th

  ลิงค์อื่น ๆ

เนื้อหาย่อย หัวข้อ

×
1 • แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจจากการเรียนรู้ผ่านสื่อ Online

อธิบายความรู้ความเข้าใจจากการศึกษาเรียนรู้ผ่านสื่อ Online โดยมีคำถามดังต่อไปนี้

1. คุณคิดว่าเมื่อ Ai เรียนรู้ข้อมูลที่เป็นสารสนเทศจากแหล่งข้อมูลที่หน้าเชื่อถือ มีความรู้ ความเข้าใจ รอบรู้ทุกอย่าง ตัดสินใจได้ถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว ให้นักศึกษายกตัวอย่างพร้อมอธิบาย อาชีพที่ Ai สามารถมาแทนที่การทำงานได้อย่างแน่นอน 2 อาชีพ. (2 คะแนน)


2. คุณคิดว่า “อาชีพใดที่ Ai ไม่มีทางแทนที่ได้” ยกตัวอย่างพร้อมอธิบายเหตุผล แนวคิด จากการศึกษาค้นคว้าของนักศึกษา มาอย่างน้อย 4 อาชีพ. (2 คะแนน)

 

3. สรุปความรู้จากการเรียนรู้และรับชมสื่อการเรียนการสอนผ่าน YouTube Channel โดยให้อธิบายหรือให้ความหมายของคำว่าทางคอมพิวเตอร์ต่อไปนี้

1)    อธิบายหรือให้ความหมายของคำว่า Operation System ให้ถูกต้องที่สุด
2)    อธิบายหรือให้ความหมายของคำว่า Control panel ให้ถูกต้องที่สุด
3)    อธิบายหรือให้ความหมายของคำว่า Shortcut ให้ถูกต้องที่สุด
4)    อธิบายหรือให้ความหมายของคำว่า Microsoft Windows ให้ถูกต้องที่สุด
5)    อธิบายหรือให้ความหมายของคำว่า Microsoft Word ให้ถูกต้องที่สุด
6)    อธิบายหรือให้ความหมายของคำว่า Microsoft Excel ให้ถูกต้องที่สุด
7)    อธิบายหรือให้ความหมายของคำว่า Microsoft Power Point ให้ถูกต้องที่สุด
8)    อธิบายหรือให้ความหมายของคำว่า Database ให้ถูกต้องที่สุด
9)    อธิบายหรือให้ความหมายของคำว่า Cloud Computer ให้ถูกต้องที่สุด
10)    อธิบายหรือให้ความหมายของคำว่า Big Data ให้ถูกต้องที่สุด
11)    อธิบายหรือให้ความหมายของคำว่า Domain name system (DNS) ให้ถูกต้องที่สุด
12)    อธิบายหรือให้ความหมายของคำว่า Template ให้ถูกต้องที่สุด


File Download :

Keyword : กฤติเดช,ฉายจรุง,วรพจน์ ฉายจรุง,Word, Excel, PowerPoint
แหล่งข้อมูล : http://guide.rtu.ac.th/service/frm/Blog_bluequeen.php?id=45
2020-09-15 17:11:49
×
2 • ทดสอบความรู้เกี่ยวกับการอ่านค่าคุณสมบัติอุปกรณ์คอมฯ

คุณสมบัติของเครื่องคอม ฯ ต่อไปนี้ (ให้อธิบายความหมายหรือเปรียบเทียบคุณสมบัติ / 3 คะแนน) 
1)    อธิบายคุณสมับติของรายการต่อไปนี้     Display adapters Radeon RX 5500 XT 
2)    อธิบายคุณสมับติของรายการต่อไปนี้      RAM DDR4 16 GB
3)    อธิบายคุณสมับติของรายการต่อไปนี้    CPU INTEL Celeron  1.75 GHz

 


File Download :

Keyword : คอมพิวเตอร์,ธุรกิจออนไลน์,การประยุกต์ใช้ซอฟแวร์ทางธุรกิจ,ซอร์ฟแวร์ประยุกต์,ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์
แหล่งข้อมูล : http://guide.rtu.ac.th/service/frm/Blog_bluequeen.php?id=45
2020-09-15 17:13:51

รายละเอียด PHOTO ALBUM

ไม่มีอัลบั้ม