แนวทางการวัดผลสำนักงาน ก.พ. 2563-2566

เนื้อหาย่อย 0 รายการ ≡


แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุน สำนักงาน ก.พ. (กรอบสมรรถนะด้านดิจิทัล) 3 Path

รายละเอียด

กรอบสมรรถนะด้านดิจิทัล เพื่อการศึกษา (แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุน สำนักงาน ก.พ.)

 • --- ขอเป็นส่วนหนึงในการส่งเสริมและสนับสนุน
 • --- แนวทางในการวัดผล จาก สมรรถนะ ที่มากด้วยประสบการณ์

10 สมรรถนะหลัก ทั้งครูและเด็กนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ

 • 1. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 • 2. คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
 • 3. กระบวนการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทนาศาสตร์
 • 4. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 • 5. ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน
 • 6. อาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ
 • 7. ทักษะการคิดชั้นสูงและนวัตกรรม
 • 8. การรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิทัล
 • 9. การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและมีภาวะผู้นำ
 • 10. การเป็นผลเมืองตื่นรู้และมีจิตสำนึกสากล

--- โดย รศ.ดร.ทิศนา แขมมณี

 

Path 1 กล่าวถึง

 • 1. การเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) หมายถึง บุคคลมีสมรรถนะในการเข้าถึง ด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีที่เหมาะสมและหลากหลาย ประกอบด้วย 9 หน่วยสมรรถนะ​
 • 2. การใช้ดิจิทัล ( Digital Skill/ICT Skill) หมายถึง บุคคลมีสมรรถนะในการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีต่าง ๆ พัฒนาตนเอง การดำเนินชีวิตประจำวัน เป็นต้น ประกอบด้วย 6 หน่วยสมรรถนะ​
 • 3. การแก้ปัญหาด้วยเครื่องมือดิจิทัล (Problem Solving with Digital Tools) หมายถึง บุคคลที่สามารถใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ และสามารถปรับปรุงพัฒนาสมรรถนะตนเองให้เท่าทันโลกได้ 
 • ประกอบด้วย 5 หน่วยสมรรถนะ​
 • 4. การปรับตัวการเปลี่ยนแปลงดิจิทัล (Adaptive Digital Transform) หมายถึง บุคคลมีสมรรถนะในการยืดหยุ่นและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นที่มีสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลาย สามารถริเริ่มและเรียนรู้ด้วยตนเอง
 • ประกอบด้วย 5 หน่วยสมรรถนะ

 

 

 

  ลิงค์อื่น ๆ

เนื้อหาย่อย หัวข้อ

Query 0 results

รายละเอียด PHOTO ALBUM

ไม่มีอัลบั้ม